Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki

Data publikacji: 05/05/2020

Prosimy o zapoznanie się z procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania naszych placówek podczas epidemii koronawirusa:

Załącznik nr 1

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w trakcie epidemii COVID-19
dla użytkowników Biblioteki.

 • 1
 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.
 • 2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki
 4. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.
 5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.
 • 3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki (przy punkcie zwrotu książek, przy wejściu do Biblioteki).
 2. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece tj. 1 osoba z tym, iż rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby.
 3. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. Nie ma możliwości korzystania z przestrzeni: sala komputerowa, czytelnia, które są nieczynne do odwołania.
 4. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie masek ochronnych i rękawiczek. Użytkownik bez rękawiczek i maski nie zostanie obsłużony.
 • 4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów telefonicznie pod numerem 46 857 13 46 – dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece na stanowisku obsługi Czytelnika.
 • 5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 1. Zaleca się zwrot zbiorów bezpośrednio bibliotekarzowi na stanowisku zwrotu książek, który odpisuje zbiory i wkłada do odpowiednio oznaczonych pudeł/worków na kwarantannę.
 2. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 14 dni, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
 4. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć założoną maskę i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość.
 • 6

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

 1. W ramach otwarcia Biblioteki czynna będzie Biblioteka główna przy ul. Szkolnej 3 oraz filia w Osuchowie.
 2. Do odwołania zmieniają się godziny otwarcia Biblioteki i filii.

 

 Godziny otwarcia:

 • MBP w Mszczonowie:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 12.00-18.00

Czwartek: 9.00-14.00

 • Filia w Osuchowie:

Poniedziałek, wtorek, środa: 12.00-18.00

Czwartek: 8.00-13.00

 

 1. Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 15 minut przed jej zamknięciem.
 2. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
 3. Nie zmieniają się zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie korzystania z oferty i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.
 4. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi zdezynfekować ręce przed wejściem do Biblioteki, mieć założoną maskę i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną i wytycznymi GIS.

 

 • 7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.
 3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej biblioteka.mszczonow.pl

 

 

Załącznik nr 2

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w trakcie epidemii COVID-19  dla pracowników Biblioteki.

 • 1
 1. Procedura określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa pracy pracowników i obsługi użytkowników Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Biblioteki.
 • 2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego pomiędzy pracownikami.
 2. Zapewnienie zasad zachowania bezpieczeństwa i środków higieny dla pracowników
 3. Organizację pracy pracownika na stanowisku zwrotu zbiorów oraz postępowanie z książkami na kwarantannie
 4. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie obecności wirusa u pracowników.
 • 3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego pomiędzy pracownikami

 1. Pracownicy powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia w szczególności zachować odpowiednią odległość, odzież ochronną, dezynfekcję.
 2. W celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym momencie pracownicy pracują w podzieleniu zmian, rotacyjnym, pracy zdalnej wg ustalonego harmonogramu.
 3. Ubiór pracownika na stanowisku pracy:

– pracownik wyposażony jest w przyłbicę, maskę i rękawiczki. Stanowiska bibliotekarza wyposażone jest w szybę z pleksy.

 1. Bezwzględne jest noszenie masek i rękawiczek ochronnych przez personel biblioteki stykający się z użytkownikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.
 2. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 3. Gdzie to możliwe zaleca się wykorzystywanie do komunikacji metod takich jak: mail, telefon komórkowy, skype lub inne komunikatory.
 • 4

Zapewnienie zasad zachowania bezpieczeństwa i środków higieny
dla pracowników

 1. Pracownicy pracują w bibliotece wg ustalonych harmonogramów, zakresu obowiązków, bieżących potrzeb i zadań.
 2. Pracownicy powinni używać masek i rękawiczek.
 3. Pracownicy obsługujący użytkowników powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń w §3.
 4. Pracownicy powinni często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 5. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 6. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 7. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 • 5

Postępowanie z książkami na kwarantannie

 1. Zbiory wracające do Biblioteki, zostaną poddane kwarantannie na okres 14 dni. Książki zostaną wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, złożone do worków/pudeł opisanych datą zwrotu i złożone do wydzielonego pomieszczenia. Po wskazanym okresie kwarantanny zostaną włączone do użytkowania.
 • 6

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie obecności wirusa u pracowników

 1. Pracownicy /obsługa Biblioteki powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie poinformować dyrektora o tym fakcie który powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona powinna wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl