Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Papugarnia – KONKURS!

26 czerwca 2023 @ 00:00 - 29 lipca 2023 @ 00:00

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5-10 lat do udziału w konkursie plastycznym “Papugarnia – namaluj kolorową papugę”.

Szczegóły i regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU WAKACYJNEGO

„Papugarnia”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka w Mszczonowie
 2. Konkurs rozpoczyna się 26 czerwca 2023 r. i trwać będzie do 29 lipca 2023 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Papugarnia – namaluj kolorową papugę”.
 4. W konkursie mogą brać udział: dzieci w wieku 4-12 lat.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć w:

1.      Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie, ul. Szkolna 3

2.      Filii w Osuchowie, ul. Piekarska 2

do dnia 29 lipca 2023 roku.

 1. Praca konkursowa ma być wykonana formie plastycznej (3D lub na kartce formatu A3).
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, telefon kontaktowy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność, pomysł, samodzielność wykonania.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez stronę internetową biblioteki, fanpage na Facebooku oraz poprzez wywieszoną listę w siedzibie biblioteki.
 4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 6. Nagrodą w konkursie są wejściówki do Papugarni Carmen w Warszawie i zostały ufundowane przez ww. Papugarnię.
 7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.biblioteka.mszczonow.pl oraz w bibliotece wraz z filią.

4.      Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Szczegóły

Start:
26 czerwca 2023 @ 00:00
Koniec:
29 lipca 2023 @ 00:00
Wydarzenie Category:

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl