Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Ładowanie Wydarzenia

KONKURS! Moja ulubiona postać z mangi/anime

6 maja 2024 @ 09:00 - 31 maja 2024 @ 18:00

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach piątkowych spotkań z cyklu “Manga & Anime w bibliotece”.

Jeśli lubisz mangę i japońskie animacje, lubisz też rysować, ten konkurs jest dla Ciebie! Wierzymy, że znajdzie się choć jedna postać, którą lubisz, bądź stanowi dla Ciebie inspirację – narysuj ją (lub namaluj) i rysunek przynieś do biblioteki!

Przewidujemy fajne nagrody, które zadowolą każdego fana japońskiej popkultury.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat.

 

Regulamin konkursu „Moja ulubiona postać z mangi/anime”

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz

uczestniczenia w Konkursie „Moja ulubiona postać z mangi/anime”.

 1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, ul. Szkolna 3, 96-320 Mszczonów
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami

Regulaminu. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zobowiązanie do przestrzegania

postanowień Regulaminu.

 

Zasady i warunki uczestniczenia w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać Zadanie Konkursowe z odpowiedniej

kategorii wiekowej. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – dzieci i młodzież w wieku 9-12 lat,

Kategoria II – młodzież w wieku 13-17 lat.

 1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej, przedstawiającej postać

występującą w dowolnej serii mangi lub anime.

 1. Pracę Konkursową można dowolną techniką w formie pracy plastycznej.
 2. Praca nie może przedstawiać postaci w sytuacjach wyzywających lub niemoralnych.
 3. Praca Konkursowa może być wykonana w formatach: A5, A4 lub A3.
 4. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy zainteresowani tematyką konkursu.
 5. Karta Zgłoszenia udziału jest dostępna w siedzibie Biblioteki oraz na stronie

www.biblioteka.mszczonow.pl.

 1. Kartę zgłoszenia udziału wraz z Pracą Konkursową należy dostarczyć do placówki bibliotecznej.
 2. Każda osoba może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych są dobrowolne i są

jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora.

 

Przebieg konkursu

 1. Konkurs trwać będzie od 06.05.2024 r. do 31.05.2024 r.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia

Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).

W skład Komisji wejdą:

 1. a) Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
 2. b) Bibliotekarz
 3. c) Bibliotekarz prowadzący cykl zajęć Manga&Anime w bibliotece
 4. Komisja oceni prace i wyłoni Laureatów według kryteriów:
 5. a) Zgodność pracy z tematem,
 6. b) Samodzielne wykonanie pracy,
 7. c) Walory estetyczne pracy,
 8. d) Oryginalność oraz kreatywność.
 9. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej mailowo na adres, który podali w

Karcie Zgłoszenia lub telefonicznie do 10.06.2024 r.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA: Karta Zgłoszenia Udziału Do Konkursu

 1. Komisja spośród nadesłanych prac wyłoni po jednym Laureacie dla każdej Kategorii

wiekowej.

 1. Organizator przewiduje również Wyróżnienia w każdej z Kategorii wiekowych.
 2. Laureaci otrzymają Nagrody rzeczowe.
 3. Prace niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone do

Konkursu.

 

Prawa autorskie

 1. Poprzez udzielenie odpowiedzi konkursowej, Uczestnik oświadcza, że:
 2. a) jest autorem Pracy Konkursowej,
 3. b) zadanie konkursowe nie narusza praw, w tym praw autorskich oraz innych praw

wyłącznych, osób trzecich;

 1. Wyłączną odpowiedzialność za naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów

prawa oraz praw osobistych i majątkowych osób trzecich w wykonaniu zadania

konkursowego, ponosi Uczestnik.

 1. Organizator, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji

niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych,

będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz promocji

działań Organizatora.

 1. Nagrodzone Prace będą rozpowszechniane w formie drukowanej.

 

Nagroda

 1. Nagrodą główną w konkursie są wybrane przez organizatora mangi oraz gadżety biblioteczne.
 2. W celu otrzymania Nagrody Laureat będzie zobowiązany do odbioru osobistego do

21.06.2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie, ul. Szkolna 3.

 1. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureatów, Nagroda przechodzi na rzecz

Organizatora.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w Konkursie oraz promocja

działalności Organizatora.

 1. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych

osobowych.

 1. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe (Imię i Nazwisko Laureatów oraz

Wyróżnionych) na stronie internetowej https://biblioteka.mszczonow.pl/ oraz na profilu biblioteki na Facebooku.

 1. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeśli to konieczne jego rodzica lub

opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak

długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Konkursu oraz promocją działalności

Organizatora.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.mszczonow.pl w

sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie

w zwykłym toku czynności.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W

sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą

powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana

nie naruszy praw nabytych Uczestnika.

4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

Szczegóły

Start:
6 maja 2024 @ 09:00
Koniec:
31 maja 2024 @ 18:00
Wydarzenie Categories:
,

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl