Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Ładowanie Wydarzenia
 • To event minęło.

Bibliotekarz poszukiwany!

26 lutego 2020 @ 08:00 - 14 marca 2020 @ 18:00

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na stanowisko bibliotekarza.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

ogłasza nabór na stanowisko

 młodszy bibliotekarz/bibliotekarz/starszy bibliotekarz – 1/2 etatu

 

 1. Warunki pracy:
 • Wymiar etatu: 1/2 etatu
 • Umowa o pracę
 • Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie oraz Filia w Osuchowie
 1. Oferujemy:
 • Ciekawe środowisko pracy
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Liczne szkolenia
 1. Wymagania niezbędne:
 • Minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane humanistyczne
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych
 • Prawo jazdy kat. B (mobilność)
 • Gotowość do pracy w godzinach popołudniowych
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Dobra znajomość nowych technologii
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z klientem
 • Dobra orientacja na rynku wydawniczym
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Współorganizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
 • Gromadzenie, udostępnianie i porządkowanie zbiorów biblioteki
 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • Opracowywanie zbiorów
 • Udzielanie informacji
 • Skontrum księgozbioru
 • Dbałość o stan powierzonego mienia
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami
 • Obsługa czytelników i doradztwo w doborze literatury

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • Życiorys (CV)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”
 1. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 14 marca 2020 r. osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie, ul. Szkolna 3, 96-320 Mszczonów lub pocztą na adres dyrektor@biblioteka-mszczonow.pl (liczy się dzień wpływu do biblioteki).
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.
 • Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej biblioteki (https://www.e-bip.org.pl/mbpmszczonow/10224)
 • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.mszczonow.pl.

Szczegóły

Start:
26 lutego 2020 @ 08:00
Koniec:
14 marca 2020 @ 18:00

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl