Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

Rodzina Monet na wakacjach – KONKURS

Data publikacji: 19/07/2023

Zapraszamy młodzież 13 -18 lat do udziału w konkursie fotograficznym.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Rodzina Monet na wakacjach”

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka w Mszczonowie
 2. Konkurs rozpoczyna się 17 lipca 2023 r. i trwać będzie do 18 sierpnia 2023 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Rodzina Monet na wakacjach”.
 4. Konkurs skierowany jest do młodzieży od 13 do 18 roku życia.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Prace konkursowe należy złożyć w:
 2. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie, ul. Szkolna 3
 3. Filii w Osuchowie, ul. Piekarska 2
 4. Za pośrednictwem skrzynki mailowej wypozyczalnia@biblioteka.mszczonow.pl

do dnia 18 sierpnia 2023 roku.

 1. Praca konkursowa ma być wykonana formie zdjęcia.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, telefon kontaktowy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalna interpretacja tematu, estetyka pracy i oryginalność, samodzielność wykonania, technika wykonania.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez stronę internetową biblioteki, fanpage na Facebooku oraz poprzez wywieszoną listę w siedzibie biblioteki.
 4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 6. Nagrodą w konkursie jest Pełna cudowności torebka Hailie Monet oraz dwie dodatkowe nagrody rzeczowe.
 7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na wszelkich polach eksploatacji.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.biblioteka.mszczonow.pl oraz w bibliotece wraz z filią.
 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

ul. Szkolna 3
96-320 Mszczonów

Tel.: 46 857-13-46, (46) 816-66-38

e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl